Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
TU CERCAMI "dialetto calabrese"

Dialettali

Miknomi Luccio

Poesia pubblicata il 15/01/2019 | 745 letture

Tu cercami, 
domani, quandu ti rispighi,
e io non ci sugno. 
Non ci sugnu chiù a matina,
assettato subba a seggia
vicinu o lettu ca tazzina 
ti rispighiu cù cafè.
Tu cercami
amore mio non ciangiri 
quando senti ca ti mancu
non pozzu chiù farti arridiri.
Tu cercami.
Cercami nt’a l’aria,
n’tò celu ammenzu i stelli,
n’tà l’umbra da sira,
n’tò ventu chi passa
n’tò volu di cedi,
na cicala chi frinisci
n’tò iornu chi cumincia
n’tò iornu chi finisci.
Tu cercami,
Grida forti u nomi miu,
ca vogghiu u m’addugnu 
puru si su lontanu io.
Quandu mi chiami e non n’ci sugnu.
ma non ti pozzu rispundiri.
aspetta queta,
e n’tò penzeru tu mi vidi 
ca sugnu aria n’tà la casa
e subba i labbra toi si posa.
Tu cercami, 
N’tà ni giardinu di ghiuri
n’tà nu raggiu di suli
da, adduvi finisci u mari.
Tu cercami.
A tutti l’uri,
N’tò lettu nostru chi sirati! "dialetto calabrese"
quandu faciamu a muri
chi lanzula arrumbulati!
Tu cercami
n’tà l’aria frisca du matinu,
n’tè poisie ca ti scrissi.
N’tè rrisati facia u cretinu
e ca ti amu sempi tu dissi.
Tu cercami.
N’tà n’angulu da menti toi,
dà, sempi mi trovirai.
Tu cercami.

Nota dell'autore:

«"dialetto calabrese"
TRADUZIONE DI PAROLE
Rispigghi = sveglia
Sugnu = sono
matina = mattina
Seggia = sedia
ciangiri = piangere
arridire = ridere
cedi = uccelli
vogghiu = voglio
maddugnu = controllo
ghiuri = fiori
sirati = serate
arrumbulati = disfatti
»

 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di Miknomi LuccioPrecedente di Miknomi Luccio >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Miknomi Luccio

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

La più letta…

Pubblica in…

Ha una biografia…

Miknomi Luccio Leggi la biografia di questo autore!
Poesie più recenti: